ขั้นตอนการทำเว็บไซต์

กรอบหรือแนวทางในการจัดทำเว็บไซต์ร่วมกับลูกค้า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจทางของคุณ

1.ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดการในจัดทำเว็บไซต์ เช่น รายละเอียด ราคา รูปแบบของเว็บไซต์ หรือความต้องการ

2.ส่งใบเสนอราคา

ทางเราจะดำเนิการส่งใบเสนอราคาให้กับท่านภายใน 24 ชั่วโมง ตามขอบเขตของงานที่ได้ตกลงกันไว้

3.จ่ายเงินมัดจำ 50 %

หากตกลงราคาและขอบเขตของงานเรียบร้อยแล้ว ชำระเงินค่ามัดจำ 50% ของราคางาน ก่อนเริ่มงาน

4.เริ่มดำเนินการทำเว็บไซต์

ภายใน 7-14 วัน ทางเราจะส่งเค้าโครงหน้าเว็บไซต์ให้ลูกค้า ได้ตัดสินและพิจารณา พร้อมกับแก้ไข

5.ติดตามความเคลื่อนไหว

ลูกค้าสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของงาน เพื่อให้งานออกมาตรงตามความต้องการและพึงพอใจมากที่สุด

6.ส่งมอบงาน

ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของเว็บไซต์ และส่งมอบงาน ลูกค้าชำส่วนที่เหลือ 50% ของราคางาน

Message us